Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Zuzana Martinovská

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 15:30

 

Konzultácie pre žiakov a rodičov poskytujeme vo vopred dohodnutom čase.

Stretnutie je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

 

Kto je špeciálny pedagóg?

Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

 • Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi (individuálna pomoc žiakovi na vyučovacej hodine), ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
 • Odporúčam rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
 • Riešim problémy žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • V prípade potreby zabezpečujem pomôcky deťom so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky, špeciálne kompenzačné pomôcky a pod.)
 • Zúčastňujem sa náčuv na vyučovacích hodinách s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine.
 • Vykonávam depistáž.
 • Budujem špeciálnopedagogickú knižnicu, pripravujem a zhromažďujem materiál pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.)
 • Zabezpečujem prednáškovú činnosť (v prípade potreby oboznamujem vyučujúcich s aktuálnym problémom – diagnózou a prehlbujem ich vedomosti v danej problematike).
 • Zúčastňujem sa zápisu nových prvákov a rodičovských združení.
 • Konzultujem a spolupracujem s rodičmi.
 • Spolupracujem s učiteľmi, usmerňujem ich prácu so začlenenými žiakmi, zakladám, triedim, vediem a aktualizujem dokumentáciu k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Dôležitou súčasťou špeciálno-pedagogickej intervencie sú aj rozhovory so žiakmi, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.
 • Ako školský špeciálny pedagóg pomáham riešiť problémy a poskytujem špeciálno-pedagogický servis žiakom so (ŠVVP – špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami): individuálne integrovaným žiakom, žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, správania, s ťažkosťami v učení, s narušenou komunikačnou schopnosťou, zmyslovo postihnutým žiakom (sluchové, zrakové postihnutie) a tiež žiakom s mentálnym postihnutím.
 • V mojej náplni sú aj pozorovacie hodiny – počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov so ŠVVP v rôznych situáciách (účasť na rôznych akciách školy), konzultácie a spolupráca s rodičmi, s pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálno-pedagogickou poradňou, s riaditeľkou školy zástupkyňami školy, výchovnou poradkyňou, konzultácie s jednotlivými učiteľmi a triednymi učiteľmi, konzultácie s vychovávateľkami ŠKD a s asistentmi učiteľa.

Cieľom činnosti školského špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin detí s poruchami učenia, t.j. prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, respektíve zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu a predchádzať poruchám správania, alebo zmierniť ich prejavy rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi.

Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne – na hodine u školského špec. pedagóga je vždy len jeden žiak. Individuálnu špeciálno-pedagogickú reedukáciu  zameriavam na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy, alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobované výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

Medzi moje časté aktivity je pomoc deťom zameraná na samotný proces vyučovania, kedy sa zúčastňujem vyučovacieho procesu a pomáham žiakom priamo na hodine.

Spolupráca s rodičmi

 • individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom začleneného žiaka
 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy

spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe IVVP (Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu)

Mojou úlohou je vysvetliť rodičom príčiny úspechu/neúspechu ich dieťaťa, správne motivovať rodičov a dieťa do ďalšej činnosti, pomôcť rodičom vyrovnať sa  so skutočnosťou, že majú problémové dieťa a zároveň pomôcť dieťaťu vyrovnať sa stým, že je iné ako ostatné deti.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami?

 • žiaci so zdravotným postihnutím – napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
 • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
 • žiaci so špecifickými poruchami učenia
 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
 • žiaci s poruchami správania
 • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • žiaci s nadaním

 

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu

Dysortografia – špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami

Dysgrafia – špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen

Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii

Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

Integrácia žiakov

Počas celého roka s pedagógmi konzultujem vzdelávacie a výchovné postupy u integrovaných žiakov a participujem na vypracovaní individuálnych vých.vzdelávacích programov v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a s Centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. (CŠPP)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Kupeckého Pezinok
  Kupeckého 74, Pezinok 902 01
 • +421033 6403768

Fotogaléria