• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Zuzana Martinovská

     Pondelok 7:30 - 15:30
     Utorok 7:30 - 15:30
     Streda 7:30 - 15:30
     Štvrtok 7:30 - 15:30
     Piatok 7:30 - 15:30

      

     Konzultácie pre žiakov a rodičov poskytujeme vo vopred dohodnutom čase.

     Stretnutie je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

      

      

     Kto je špeciálny pedagóg?

     Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

     • Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi (individuálna pomoc žiakovi na vyučovacej hodine), ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
     • Odporúčam rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
     • Riešim problémy žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
     • V prípade potreby zabezpečujem pomôcky deťom so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky, špeciálne kompenzačné pomôcky a pod.)
     • Zúčastňujem sa náčuv na vyučovacích hodinách s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine.
     • Vykonávam depistáž.
     • Budujem špeciálnopedagogickú knižnicu, pripravujem a zhromažďujem materiál pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.)
     • Zabezpečujem prednáškovú činnosť (v prípade potreby oboznamujem vyučujúcich s aktuálnym problémom – diagnózou a prehlbujem ich vedomosti v danej problematike).
     • Zúčastňujem sa zápisu nových prvákov a rodičovských združení.
     • Konzultujem a spolupracujem s rodičmi.
     • Spolupracujem s učiteľmi, usmerňujem ich prácu so začlenenými žiakmi, zakladám, triedim, vediem a aktualizujem dokumentáciu k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     • Dôležitou súčasťou špeciálno-pedagogickej intervencie sú aj rozhovory so žiakmi, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.
     • Ako školský špeciálny pedagóg pomáham riešiť problémy a poskytujem špeciálno-pedagogický servis žiakom so (ŠVVP – špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami): individuálne integrovaným žiakom, žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, správania, s ťažkosťami v učení, s narušenou komunikačnou schopnosťou, zmyslovo postihnutým žiakom (sluchové, zrakové postihnutie) a tiež žiakom s mentálnym postihnutím.
     • V mojej náplni sú aj pozorovacie hodiny – počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov so ŠVVP v rôznych situáciách (účasť na rôznych akciách školy), konzultácie a spolupráca s rodičmi, s pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálno-pedagogickou poradňou, s riaditeľkou školy zástupkyňami školy, výchovnou poradkyňou, konzultácie s jednotlivými učiteľmi a triednymi učiteľmi, konzultácie s vychovávateľkami ŠKD a s asistentmi učiteľa.

     Cieľom činnosti školského špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin detí s poruchami učenia, t.j. prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, respektíve zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu a predchádzať poruchám správania, alebo zmierniť ich prejavy rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi.

     Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

     Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne – na hodine u školského špec. pedagóga je vždy len jeden žiak. Individuálnu špeciálno-pedagogickú reedukáciu  zameriavam na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy, alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobované výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

     Medzi moje časté aktivity je pomoc deťom zameraná na samotný proces vyučovania, kedy sa zúčastňujem vyučovacieho procesu a pomáham žiakom priamo na hodine.

     Spolupráca s rodičmi

     • individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom začleneného žiaka
     • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy

     spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe IVVP (Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu)

     Mojou úlohou je vysvetliť rodičom príčiny úspechu/neúspechu ich dieťaťa, správne motivovať rodičov a dieťa do ďalšej činnosti, pomôcť rodičom vyrovnať sa  so skutočnosťou, že majú problémové dieťa a zároveň pomôcť dieťaťu vyrovnať sa stým, že je iné ako ostatné deti.

     Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami?

     • žiaci so zdravotným postihnutím – napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
     • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
     • žiaci so špecifickými poruchami učenia
     • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
     • žiaci s poruchami správania
     • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • žiaci s nadaním

      

     Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

     Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu

     Dysortografia – špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami

     Dysgrafia – špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen

     Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii

     Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou

     ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

     Integrácia žiakov

     Počas celého roka s pedagógmi konzultujem vzdelávacie a výchovné postupy u integrovaných žiakov a participujem na vypracovaní individuálnych vých.vzdelávacích programov v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a s Centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. (CŠPP)

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Kupeckého Pezinok
   • skola @ zsjanakupeckeho.sk
   • +421033 6403768 - sekretariát +421911040149 - sekretariát +421910201228 - zborovňa 1.st. +421911443171 - zborovňa 2.st.
   • Kupeckého 74, Pezinok 902 01
   • riaditel @ zsjanakupeckeho.sk sekretariat @ zsjanakupeckeho.sk
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Bratislavy
  • Lucky
  • VV stavby zo snehu 1.A - šmyklavka cez tunel
  • Vianočné dielne
  • Skd Pexeso turnaj
  • Škd Ovocné maškrty
  • Korčuliarsky kurz - prváci a tretiaci
  • 100. výročie vzniku Československa
  • Jesenné dielne 2018/2019
  • Exkurzia -3.ročník, Marius Pedersen - separácia a spracovanie odpadu
  • Krajský Spajkyho pohár
  • Detský štafetový kros